Portrait of a Lady (Mrs. William B. Cabot). 1900-1902. - Abbott Thayer
Portrait of a Lady (Mrs. William B. Cabot). 1900-1902. - Abbott Thayer
THAYERC


: 0 0 . : 0 0.

.